Šolska prehrana

Šolska prehrana v šolskem letu 2017/18

 

 

Prijava na šolsko prehrano

V skladu z Zakonom o šolski prehrani se prijava na šolsko prehrano vloži na obrazcu Prijava dijaka na malico.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oziroma najkasneje zadnji dan pouka. V primeru, da se dijak prijavi na malico šele 1. šolski dan, lahko začne prejemati obrok 2. šolski dan.

Prijava se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Prijava oddana do 9. ure zjutraj v tajništvo se upošteva naslednji dan, ko je pouk. Prijavo poslano po pošti se upošteva šele drugi dan po prejemu pošte. Upošteva se le prijava, ki je pravilno izpolnjena in podpisana s strani staršev.

Prijava se lahko med šolskim letom kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek preklica je enak postopku prijave in ni mogoč za nazaj.

Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje. Cena šolske malice se v primerjavi z lansko ni spremenila in znaša 2,42 EUR.

 

Subvencioniranje šolske malice

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Sloveniji in sicer v višini 70 % cene malice,
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Sloveniji in sicer v višini 40 % cene malice.

 

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki:

  • dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,
  • dijaki, ki so prosilci za azil in
  • dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za dijake in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Skladno z novo ureditvijo staršem v veliki večini primerov ni več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, prejete preko centralne evidence. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice dijakov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Dolžnost staršev ali dijakov je, da se pravočasno odjavijo od malice ( do 8:00 ure zjutraj za tekoči dan). Če malica ni bila odjavljena pravočasno , morajo starši plačati malico po 2,42 EUR.

 

Za dijake, ki nimajo subvencionirane malice oziroma. imajo delno subvencijo, uvajamo predplačniški sistem. Dijaki denar oziroma razliko do polne subvencije vplačajo pri osebju šolske razdelilnice in malico prejemajo do porabe sredstev.

 

Odjava malice

Začasno odjavo malice (bolezen, odsotnost) urejajo starši ali dijaki preko osebnega dostopa v eAsistentu. Odjava je možna do 8. ure zjutraj za tekoči dan. Trajna odjava malice (do konca šolskega leta) se pisno sporoči v tajništvo.

 

Ponudnik šolske prehrane

Ponudnik šolske prehrane je podjetje Gostinstvo Šumi s.p., Alpska cesta 52, 4248 Lesce. Kontaktna oseba za vprašanja glede menijev in plačil je Sanja Žunič, e-naslov: sanja@gostinstvosumi.si, tel. 030/600-313.

 

Naročanje in prevzemanje malice

  • V letošnjem šolskem letu se vodenje šolske prehrane in evidentiranje malice izvaja preko eAsistenta.
  • Dijaki so na svoj e-naslov (vnesen v eAsistenta) prejeli podatke za svoj uporabniški račun, preko katerega se naročajo na malico, izbirajo želeni meni in se tudi odjavljajo.
  • Za prevzemanje malice je v razdelilnici malice potrebno prevzeti kartico za prevzemanje malice, za katero je ob prevzemu potrebno plačati 5 EUR kavcije.
  • Izbira menija je omogočena od 3 dni vnaprej. Priporočamo, da si dijaki nastavijo privzeti meni, če pozabijo pravočasno izbrati meni.

 

 

Vračilo preplačila

V kolikor je bila dijaku naknadno priznana subvencionirana malica za nazaj, so dijak oziroma starši upravičeni do vračila plačila v celoti ali v ustreznem deležu. Starši pošljite na e-naslov sanja@gostinstvosumi.si sporočilo in dopišite za katerega dijaka uveljavljate vračilo, vaše podatke in številko vašega TRR, da vam bo podjetje lahko nakazalo preplačilo.

 

Za ostala vprašanja glede šolske prehrane pokličite v tajništvo 01/3006-840 ali pišite na e-naslov: info@sts-ljubljana.si.

 

Posodobljeno: 13. 11. 2017                                                                Petra Agapito, organizatorka šolske prehrane